DSCN5066

 

STADGAR FÖR FÅGELSUNDETS- HAMN- OCH STUGFÖRENING

 

I Föreningens syfte

 

§ 1

Föreningens syfte är att verka för att bevara fiskeläget Fågelsundets karaktär och särart och att hävda medlemmarnas gemensamma intressen.

 

 

II Medlemskap

 

§ 2

Ansökan om medlemskap inges till och prövas av styrelsen. Obligatoriskt medlemskap skall beviljas den som innehar fastighet och/eller arrendekontrakt inom det markområde som anges på kartan. Villkorligt medlemskap beviljas övriga som återkommer och bebor byggnader eller bodar inom området.

 

 

 

III Föreningens styrelse

 

§ 3

För föreningen skall finnas en styrelse bestående av fem ledamöter och två suppleanter. Ledamöterna väljs av föreningen för en tid av två år. Första gången styrelseval äger rum enligt dessa stadgar skall dock tre styrelseledamöter och en suppleant väljas för endast ett år Avgående styrelseledamot eller suppleant kan återväljas. Medlemmarna i föreningen utser ordförande bland styrelseledamöterna. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

 

§ 4

För att styrelsen skall vara beslutför fordras att dessa ordinarie ledamöter behörigen kallats till sammanträdet och att minst tre ledamöter, ordinarie eller suppleanter, är ense om beslutet. Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall av ordföranden utfärdas minst 10 dagar före sammanträdet. Ledamot som är förhindrad närvara har att ofördröjligen befordra kallelsen vidare till suppleant. Utan hinder av detta skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

 

Ledamot eller suppleant, som varit närvarande vid sammanträdet, anses ha deltagit i där fattat beslut, såvida han inte anmält reservation mot beslutet.

 

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.

 

§ 5

Styrelsen skall föra förteckning över medlemmarna i föreningen. Förteckningen skall omfatta såväl obligatoriska medlemmar med angivande av fastighet och/eller arrendeställe som villkorliga medlemmar med angivande av boendeställe.

 

 

§ 6

Det åligger styrelsen att föra räkenskaper över sin förvaltning, som skall vara avslutade per den 30 april årligen. Räkenskaperna skall ställas till revisorernas förfogande senast en månad därefter.

 

Styrelsen skall i god tid förbereda de ärenden, som skall förekomma vid föreningssammanträde. Styrelseberättelsen och övriga handlingar i förekommande ärenden skall minst sju dagar före föreningssammanträdet hållas tillgängliga på plats som anges i kallelse till sammanträdet.

 

IV Föreningssammanträden

 

§ 7

Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas på sammanträde med föreningen. Ordinarie sammanträde hålles årligen under juni-augusti månader på tid och plats som styrelsen bestämmer.”

 

§ 8

Vid avgörande skall fråga som avser vad som är att hänföra till medlemmarnas gemensamma intressen enligt § 1 har endast de obligatoriska medlemmarna rösträtt.

 

För beslut i sammanträde fordras enkel pluralitet i röstetal. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, i andra frågor gäller den mening som biträtts av de flesta röstande, eller, om antalet röstande härvid är lika, av ordföranden vid sammanträdet.

 

§ 9

Kallelse till sammanträde med föreningen utfärdas av styrelsen. Kallelsen, som skall innehålla uppgifter om förekommande ärenden, skall skriftligt tillställas medlem minst två veckor före sammanträdet.

 

Andra förekommande meddelanden distribueras genom styrelsens försorg per post till medlemmarna.

 

§ 10

Vid ordinarie föreningssammanträde skall följande ärenden förekomma:

  1. 1.      Val av ordförande för sammanträdet.
  2. 2.      Val av två justeringsmän.
  3. 3.      Styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret.
  4. 4.      Revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
  5. 5.      Inkomna ärenden och motioner.
  6. 6.      Granskning av styrelsens förslag till åtgärder under det kommande året.
  7. 7.      Beslut om arvode till nästkommande års styrelse och revisorer.
  8. 8.      Granskning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och debiteringslängd.
  9. 9.      Val av styrelseledamöter och suppleanter och utseende av styrelseordförande.

10.  Val av revisorer och suppleant.

11.  Vad styrelsen annars vill hänskjuta till sammanträdet.

12.  Bestämmande av tid och plats för protokollsjustering och för protokollets tillgänglighållande för medlemmarna.

 

§ 11

Motioner skall, för att kunna upptas till behandling på ordinarie sammanträde, vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före.

 

§ 12

Justering av sammanträdesprotokoll verkställs senast 10 dagar efter sammanträde på tid och plats som ordföranden bestämmer och tillkännager vid sammanträdet. Därvid underskrivs protokollet med anteckning om justering av ordföranden och justeringsmännen.

 

V Revision

 

§ 13

För granskning av styrelsens åtgärder och räkenskaper skall på ordinarie sammanträde utses två revisorer jämte suppleanter för dessa. Första gången val äger rum väljs två revisorer med två suppleanter, av vilka en revisor och en suppleant väls för ett år, de övriga för två år. Därefter väljs årligen en revisor och en suppleant för två år. Avgående revisor och suppleant kan omväljas.

 

Revisionen skall vara verkställd senast tre veckor före ordinarie sammanträde. Revisionsberättelsen skall under minst sju dagar före det ordinarie sammanträdet av ordföranden hållas tillgänglig för medlemmarna på plats som anges i kallelse till sammanträdet.

 

VI Ändring av stadgarna

 

§ 14

Ändring av dessa stadgar skall för att bli gällande antas vid två på varandra följande sammanträden, varav minst ett ordinarie.

 

 

 

 

Stadgarna antogs vid föreningens formella bildande, föreningssammanträdet den 26 juli 1980. Reviderade i fråga om § 7 vid årsmöte den 1 juli 1999 och 15 juli 2000.